تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

بررسی حذف آنتی بیوتیک پر مصرف تترا سایکلین از فاضلاب بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی اهوازشناسه محصول: 816311
موجود

بررسی حذف آنتی بیوتیک پر مصرف تترا سایکلین از فاضلاب بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی اهواز

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 45000تومان

برچسب ها :

بررسی حذف آنتی بیوتیک پر مصرف تترا سایکلین از فاضلاب بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی اهواز

بررسی حذف آنتی بیوتیک پر مصرف تترا سایکلین از فاضلاب بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی اهواز

 

 

 

 

مقدمه:

آنتی بیوتیک ها بطور کلی توسط بدن انسان ،بطور ضعیف جذب میشوند و بنابراین یا بدون تغییر یا به صورت تغییر شکل یافته از طریق ادرار و مدفوع دفع می شوند.از آثار مضری که آنتی بیوتیک ها بر بدن میگذارند میتوان به بر هم زدن تعادل روده ای در بدن و پیامد های غیر قابل پیش بینی بر سلامت بدن و محیط میباشد.از این رو در این مطالعه هدف ما شناسایی میزان TC تولیدی از بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی به رودخانه پس از تصفیه با هوادهی گسترده و بررسی راندمان تصفیه خانه در حذف TC می باشد.

 

اهداف و فرضیات (HYPOTHESIS & OBJECTIVES)

ج-1:هدف اصلی طرح(objective General:)

بررسی حذف آنتی بیوتیک پر مصرف تترا سایکلین از فاضالب بیمارستان های گلستان ،ابوذر و طالقانی اهواز

ج-2:اهداف ویژه طرح(objectives specific:) 

1-تعیین غلظت آنتی بیوتیک تتراساایکلین در پسااب ورودی به تصافیه خانه های بیمارساتان های ابوذر ،گلساتان و طالقانی

2-تعیین غلظت آنتی بیوتیک تتراساایکلین در پسااب خروجی از تصافیه خانه های بیمارساتان های ابوذر ،گلستان و طالقانی

3-تعیین راندمان حذف آنتی بیوتیک تترا سااایکلین درساایسااتم لجن فعال با هوادهی ممتددر بیمارسااتان های ابوذر ،گلستان و طالقانی

ج-3 :اهداف کاربردی:

نتایج این طرح می تواند مورد استفاده ی محققین در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه هاقرار گیرد.

نتایج این طرح برای سازمان هایی زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد

مورد استفاده برای طراحان و سرمایه گذاران بحث تصفیه فاضالب..

1.بیمارستان های دولتی و خصوصی

2.مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت

3.سازمان حفاطت محیط زیست

4.امور منابع آب وزارت نیرو 5.شرکت آب و فاضالب کشور

و....

(فایل مذکور پی دی اف حاوی 104 صفحه می باشد.)


دانلود ترجمه کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی Metcalf and Eddyشناسه محصول: 818236
موجود

دانلود ترجمه کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی Metcalf and Eddy

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

دانلود ترجمه کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی Metcalf and Eddy

دانلود ترجمه کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی Metcalf and Eddy

 

 

 

 

 

 

ترجمه کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی

( فصل 7-8-9-10)

فهرست مطالب:

پيشگفتار

مقدمه مترجم

فصل 1 اصول كلي تصفيه بيولوژيكي:

1-1 مروري بر تصفيه بيولوژيكي فاضلاب

اهداف تصفيه بيولوژيكي

تعدادي از تعاريف مفيد

نقش ميكروارگانيسم ها در تصفيه فاضلاب

انواع فرآيندهاي بيولوژيكي براي تصفيه فاضلاب

1-2 تركيب وطبقه بندي ميكروارگانيسم ها

اجزاء سلول

تركيب سلول

عوامل محيطي

تشخيص و طبقه بندي ميكروارگانيسم

استفاده از ابزارهاي مولكولي

1-3 مقدمه اي بر متابوليسم ميكروبي

منبع كربن و انرژي براي رشد ميكروبي

نيازمنديهاي عوامل رشد و مواد مغذي

1-4 سوخت و ساز و رشد باكتريايي

تكثير باكتريايي

الگوي رشد باكتريايي در يك راكتور منقطع

بازده جرم سلولي و رشد باكتريايي

اندازه گيري رشد جرم سلولي

تخمين بازده جرم سلولي و نيازمنديهاي اكسيژن از طريق روابط استوكيومتري

تخمين بازده جرم سلولي از طريق سوخت وساز بيولوژيكي

روابط استوكيومتري واكنشهاي بيولوژيكي

بازده سنتز جرم سلولي براي شرايط مختلف رشد

بازده سنتزي در مقايسه با بازده مشاهده شده

1-5 سينتيكهاي رشد ميكروبي

اصطلاحات سينتيكهاي رشد ميكروبي

سرعت مصرف سوبستراي محلول

ساير روابط سرعت براي مصرف سوبستراي محلول

سرعت توليد سوبستراي محلول از مواد آلي ذره اي قابل تجزيه بيولوژيكي

سرعت رشد جرم سلولي با سوبستراي محلول

ضرايب سينتيكي براي مصرف سوبسترا و رشد جرم سلولي

سرعت جذب اكسيژن

اثرات دما

كل جامدات معلق فرار و جرم سلولي فرار

بازده جرم سلولي خالص و بازده قابل مشاهده

1-6 مدل سازي فرآيندهاي تصفيه رشد معلق

توصيف فرآيندهاي رشد معلق

موازنه جرمي بيومس

موازنه جرمي سوبسترا

توليد جامدات و غلظت جامدات مايع مخلوط

بازده قابل مشاهده

نيازمنديهاي اكسيژن

پارامترهاي بهره برداري و طراحي

ثبات و كارايي فرآيند

مدل سازي راكتورهاي با جريان پيستوني

1-7 حذف سوبسترا در فرآيندهاي تصفيه رشد ثابت

فلاكس سوبسترا در بيوفيلم

موازنه جرمي سوبسترا براي بيوفيلم

محدوديت هاي فلاكس سوبسترا

1-8 اكسيداسيون بيولوژيكي هوازي

توصيف فرآيند

ميكروبيولوژي

روابط استوكيومتري اكسيداسيون بيولوژيكي هوازي

سينتيكهاي رشد

عوامل محيطي

1-9 نيتريفيكاسيون بيولوژيكي

توصيف فرآيند

ميكروبيولوژي

روابط استوكيومتري نيتريفيكاسيون بيولوژيكي

سينتيكهاي رشد

عوامل محيطي

1-10 دنيتريفيكاسيون بيولوژيكي

توصيف فرآيند

ميكروبيولوژي

روابط استوكيومتري دنيتريفيكاسيون بيولوژيكي

سينتيكهاي رشد

عوامل محيطي

1-11 حذف بيولوژيكي فسفر

توصيف فرآيند

ميكروبيولوژي

روابط استوكيومتري حذف بيولوژيكي فسفر

سينتيكهاي رشد

عوامل محيطي

1-12 اكسيداسيون و تخمير بي هوازي

توصيف فرآيند

ميكروبيولوژي

روابط استوكيومتري اكسيداسيون و تخمير بي هوازي

سينتيكهاي رشد

عوامل محيطي

1-13 حذف بيولوژيكي مواد مقاوم و سمي

تركيبات آلي

توسعه روشهاي تصفيه بيولوژيكي

تجزيه بي هوازي

تجزيه بيولوژيكي هوازي

حذف تركيبات ناشي از عوامل غير بيولوژيك

مدل سازي حذف تركيبات بصورت بيولوژيكي و غير بيولوژيكي

1-14 حذف بيولوژيكي فلزات سنگين

مسائل و پرسشهاي تشريحي

منابع

 

فایل مذکور پی دی اف و حاوی 548 صفحه فارسی مطالب فوق الذکرمی باشد


هوشمند سازی در شبکه های آبشناسه محصول: 824375
موجود

هوشمند سازی در شبکه های آب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

هوشمند سازی در شبکه های آب

هوشمند سازی در شبکه های آب

 

 

 

شبکه هوشمند با ارائه خدمات یکپارچه و مدیریت شبکه  و ایجاد ارزش برای مشتریان، شرکتهای آب و حکومت بسیار ارزشمند است. در این فایل به معرفی شبکه هوشمند و مراحل پیاده سازی تجهیزات مورد نیاز و شرکت های مطرح در این زمینه پرداخته خواهد شد. 

 

فایل پاورپوینت حاوی 45 اسلاید می باشد.


پروژه طراحی شبکه آبرسانی شهر اشتهاردشناسه محصول: 824394
موجود

پروژه طراحی شبکه آبرسانی شهر اشتهارد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4500تومان

برچسب ها :

پروژه طراحی شبکه آبرسانی شهر اشتهارد

پروژه طراحی شبکه آبرسانی شهر اشتهارد

 

 

 

 

اشتهارد یکی از سه بخش شهرستان کرج، مرکز بخش اشتهارد و غربی ترین شهرستان استان تهران است.

مساحت این شهر 952 هکتار و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود 0054 متر می باشد.

این شهر واقع در طول جغرافیایی 51 درجه و 66 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 55 درجه شرقی و 85 دقیقه شمالی قرار گرفته است.از طرف شمال به شهرستان ساوجبلاغ، از طرف شرق به ماهدشت کرج، از طرف غرب به بویین زهرای قزوین و از طرف جنوب به ساوه و شهریار محدود است.

رودخانه جاری در منطقه رود شور است که از اراضی شمال می گذرد.شهر اشتهارد در بین راه آسفالته کرج-بویین زهرا قرار دارد و ارتباط اشتهارد از طریق بویین به همدان و قزوین انجام می شود.هم چنین از مسیر شهریار نیز امکان دسترسی به این شهر وجود دارد.

 

فایل پی دی اف پروژه دانشجویی و شامل 48 صفحه و شامل فصول زیر می باشد.

 

فصل اول :

کلیات و و مبانی طرح

فصل دوم :

ضوابط مربوط به شبکه

فصل سوم :

محاسبات و طراحی 

فصل چهارم :

مصالح مورد نیاز و منابع

 


دانلود انواع نقشه های اتوکد منهول های فاضلابشناسه محصول: 825504
موجود

دانلود انواع نقشه های اتوکد منهول های فاضلاب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4000تومان

برچسب ها :

دانلود انواع نقشه های اتوکد منهول های فاضلاب

دانلود انواع نقشه های اتوکد منهول های فاضلاب

 

 

 

در این مجموعه انواع تیپ های منهول های آدم رو با عمق های مختلف، انواع دریچه ها و … قرار گرفته است که این نقشه ها بصورت گسترده در شرکت های مشاور و بصورت اجرایی کاربرد دارد که اکنون در اختیار شما قرار گرفته است.

 

پسوند فایل بصورت DWF  بوده که میتوانید با استفاده از نرم افزارهای مختلف به اسانی به پسوندDWG  تبدیل نمایید


راهنمای فارسی استفاده از نرم افزار EGOUT در طراحی شبکه فاضلابشناسه محصول: 833109
موجود

راهنمای فارسی استفاده از نرم افزار EGOUT در طراحی شبکه فاضلاب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

راهنمای فارسی استفاده از نرم افزار EGOUT در طراحی شبکه فاضلاب

راهنمای فارسی استفاده از نرم افزار EGOUT در طراحی شبکه فاضلاب

 

 

 

 

راهنمای استفاده از نرم افزار EGOUT

1- مقدمه 

نرم افزار طراحـی شبـکه فاضلاب EGOUT بر اساس زبان برنامه نویسی Visual Basic  می باشد. برنامه بطور مستقیم با AutoCAD ارتباط بر قرار می کـند. نرم افزار از اطلاعات ترسیمی در نقشه استفــاده می کـند. و بدون نیـاز به ورود داده های متنی شبکه را طراحی و داده های طراحی را بر روی پلان ثبت می کند. برنامه داده های خروجـی را در جـداول مختـلف ارایه می کند که قابل ارسال به EXCEL می باشد. نقشـه های پروفیـل طولـی نیز در محیط برنامه نمایش داده می شود و در محیط ACAD قابل ترسیم و پلات می باشد. 

 

2- نصب و راه اندازی نرم افزار EGOUT  

1- CD نرم افزار را در درایو بگذارید.

2- وارد پوشهEGOUT-setup  شوید.

3- فایل SETUP.exe را اجرا نمایید. 

در صورت نمایش پیام وجود فایل گزینه Yes را برای حفظ فایل انتخاب نمایید.

4- وارد پوشه EGOUT شوید و SETUP.exe را اجرا نمایید و مسیر نصب برنامه را تعیین نمایید.

5- وارد مسیری که برنامه نصب شده شوید و EGOUT.exe را اجرا نمایید. 

 

 

فایل مذکور شامل دو فایل ورد و پی دی اف هر کدام 27 صفحه می باشد.


سوالات استخدامی بهداشت محیط در وزارت نیرو ( آب و فاضلاب)شناسه محصول: 791378
موجود

سوالات استخدامی بهداشت محیط در وزارت نیرو ( آب و فاضلاب)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

سوالات استخدامی بهداشت محیط در وزارت نیرو ( آب و فاضلاب)

سوالات استخدامی بهداشت محیط در وزارت نیرو ( آب و فاضلاب)

 

 

 

 

 

 

مجموعه ای بی نظیر از سوالات استخدامی بهداشت محیط در وزارت نیرو ( آب و فاضلاب) با نازلترین قیمت

 

این مجموعه بیش از 500 نمونه سوال ادوار قبل آزمونهای استخدامی رشته بهداشت محیط در وزات نیرو می باشند که به صورت یک  فایل توسط سایت بهداشت محیط ایران گردآوری شده اند.

 

مطمئن باشید بهترین نمونه سوال -سوالات دوره های گذشته می باشد و شما با مطالعه سوالات دور های قبل میتوانید به راحتی در آزمون استخدامی پذیرش شوید و از طرفی دیگر نیاز نیست سوالات با حجم خیلی زیاد را خریداری نمایید و فقط کافی است سوالات رشته خود را مطالعه نمایید.

 

فایل مذکور حاوی دو فایل PDF  سوالات عمومی و  18 فایل PDF  سوالات اختصاصی می باشد.(لازم به ذکر است برخی سوالات فاقد پاسخنامه می باشند).


سوالات آزمون خود کنترلی و خود اظهاری بهداشت محیطشناسه محصول: 687611
موجود

سوالات آزمون خود کنترلی و خود اظهاری بهداشت محیط

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

سوالات آزمون خود کنترلی و خود اظهاری بهداشت محیط

سوالات آزمون خود کنترلی و خود اظهاری بهداشت محیط

 

 

  

 

سوالات آزمون خود کنترلی و خود اظهاری بهداشت محیط

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات: 22

تعداد سوالات: 120 سوالات چهار گزینه ای + کلید سوالات

 


پروژه دانشجویی طراحی شبکه آب با EPANETشناسه محصول: 685129
موجود

پروژه دانشجویی طراحی شبکه آب با EPANET

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

پروژه دانشجویی طراحی شبکه آب با EPANET

پروژه دانشجویی طراحی شبکه آب با EPANET

 

 

 

 

 

 

پروژه دانشجویی طراحی شبکه آب با EPANET

در این پست یک پروژه دانشجویی کامل در رابطه با طراحی شبکه آب برای شما قرار داده می شود که شامل کلیه فایل های محاسباتی و خروجی نرم افزار EPANET می باشد که میتوانید در انتهای پست بطور کامل دانلود نمایید !

 

 ۱) مقدمه  

۲) مصارف آب

۳) فاکتورهای موثر بر روی میزان مصرف آب                                                                 

۴) نیاز سرانه آبی یا میزان تقاضای آب

۵) مصرف سرانه                                                                                                                                                  

۶) دوره طرح                                                                                                        

۷) پیش بینی جمعیت در دوره های طرح

۸) نیازهای آبی

۹) ضوابط طراحی شبکه های توزیع و مخازن آب                                                                                                          

۱۰) تحلیل هیدرولیکی

۱۱) محاسبه حجم مخازن

 (۱۲محاسبات کامپیوتری

۱۳ ) محاسبات پروزه 

 

 

 


پروژه مهندسی آب و فاضلاب با نرم افزار LOOPشناسه محصول: 684958
موجود

پروژه مهندسی آب و فاضلاب با نرم افزار LOOP

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پروژه مهندسی آب و فاضلاب با نرم افزار LOOP

پروژه مهندسی آب و فاضلاب با نرم افزار LOOP

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه پیش رو  بسیار کامل و جامع میباشد و تمام مراحل پروژه و محاسبات و طراحی شبکه و حتی محاسبات دستی و نرم افزاری و پروفیل های مختلف را گردآوری کرده است.

 

 


پروژه مهندسی آب و فاضلابشناسه محصول: 684856
موجود

پروژه مهندسی آب و فاضلاب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پروژه مهندسی آب و فاضلاب

 پروژه مهندسی آب و فاضلاب

 

 

 

 

 

 

همراه دو نرم افزار LOOP , SEWER, و فایل های محاسبات اکسل

 

بخش  اول: شبکه آبرسانی

 

1- 1- مقدمه ................................................................................................................................... 1

1- 2- عوامل مؤثر در برآورد جمعیت آیندۀ یک شهر ................................................................. 1

1- 3- دوره طرح ........................................................................................................................... 2

1-4- محاسبۀ مساحت فعلی شهر ............................................................................................... 2

1-5- محاسبۀ جمعیت فعلی ......................................................................................................... 2

1-6- محاسبۀ جمعیت در پایان دورۀ طرح .................................................................................. 3

1-7- متوسط مصرف سرانۀ آب .................................................................................................... 4

1-7-1- مصرف خانگی .................................................................................................................. 4

1-7-2- تعیین متوسط مصرف سرانۀ خانگی .............................................................................. 5

1-7-3- تعیین حداکثر مصرف روزانۀ فضای سبز ....................................................................... 6

1-7-4- تعیین متوسط مصرف سرانۀ عمومی و همگانی ............................................................. 6

1-7-5- تعیین متوسط مصرف سرانۀ تجاری و صنعتی .............................................................. 7

1-7-6- تلفات آب ........................................................................................................................ 7

1-8- تعیین متوسط  مصرف سرانۀ روزانه آب و آب مصرفی شهر ............................................. 8

1-9- تعیین حداکثر مصرف سرانۀ روزانه آب و آب مصرفی شهر .............................................. 9

1-10 - تعیین حداکثر مصرف سرانۀ ساعتی ................................................................................ 9

1-11- مخازن آب .......................................................................................................................... 10

1-11-1- نحوه تعیین حجم مفید مخازن آب تصفیه شدۀ زمینی ............................................... 10

1-11-2- محاسبه حجم مفید مخازن در انتهای دروۀ طرح و تعداد مخازن ................................10

1-11-3- شکل مخازن و تعیین ابعاد مخازن .............................................................................. 11

 

 

 

 

پروژه آب و فاضلاب

فهرست

کتاب STANDARD METHODS برای آزمایشات آب و فاضلاب ویرایش ۲۳ سال ۲۰۱۷شناسه محصول: 684820
موجود

کتاب STANDARD METHODS برای آزمایشات آب و فاضلاب ویرایش ۲۳ سال ۲۰۱۷

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

کتاب STANDARD METHODS برای آزمایشات آب و فاضلاب ویرایش ۲۳ سال ۲۰۱۷

کتاب STANDARD METHODS برای آزمایشات آب و فاضلاب ویرایش ۲۳ سال ۲۰۱۷

 

 

 

 

 

 

Standard Methods
for the Examination of Water and Wastewater

 کتاب مرجع بین‌المللی روش‌های استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب

  

کتاب WASTEWATER ENGINEERING – METCALF & EDDY ویرایش پنجمشناسه محصول: 680489
موجود

کتاب WASTEWATER ENGINEERING – METCALF & EDDY ویرایش پنجم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

کتاب WASTEWATER ENGINEERING – METCALF & EDDY ویرایش پنجم

کتاب WASTEWATER ENGINEERING – METCALF & EDDY ویرایش پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب WASTEWATER ENGINEERING – METCALF & EDDY ویرایش پنجم

 

دانلود کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی

تمام مهندسین برای انجام فعالیت های مرتبط با تخصص خود نیاز به مرجع تخصصی و کامل دارند تا بتوانند به راحتی به آن مراجعه کرده و پاسخ تمام سوالات خود را بیابند. مهندسین آب و فاضلاب و همچنین محیط زیست نیز برای مسائل مرتبط باتصفیه آب و فاضلاب و محیط زیست نیز نیازمند مرجعی می باشند. کتاب مهندسی فاضلاب متکف یکی از مهم ترین و اصلی ترین مراجع طراحی تصفیه خانه و تصفیه فاضلاب می باشد.

برای احداث تصفیه خانه فاضلاب و انجام عمل تصفیه فاضلاب باید تمام عملیات پیش تصفیه، تصفیه کامل و تصفیه پیشرفته را بشناسیم. در کتاب مهندسی فاضلاب متکف تمام این موضوعات و همچنین واحد های مختلف یک تصفیه خانه فاضلاب به طور کامل شرح داده شده است.

سرفصل های کتاب

مطالبی که در این کتاب آمده است را به طور خلاصه در ذیل آورده ایم تا با کلیات کتاب و سرفصل های آن آشنایی داشته باشید:

۱- معرفی تصفیه فاضلاب

۲- ویژگی های فاضلاب

۳- جریان فاضلاب و مواد موجود در آن

۴- معرفی تجزیه و تحلیل فرآیند

۵- عملیات بخش فیزیکی

۶- عملیات بخش شیمیایی

۷- معرفی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

۸- فرآیند های هوازی تصفیه بیولوژیکی (رشد معلق)

۹- فرآیند های هوازی تصفیه بیولوژیکی (رشد چسبیده و ترکیبی)

۱۰- فرآیند های بی هوازی رشد معلف و رشد چسبیده

۱۱گندزدایی و روش های آن

۱۲- بازیابی و بازگردانی آب

۱۳- هضم و کمپوست هوازی و بیهوازی

۱۴- ارتقاء و به روز رسانی تصفیه خانه

و ...

تمام این فصول کتاب شامل چندین بخش و زیر موضوع های مختلف می باشد که هر کدام به همراه مثال های متعدد برای فهم بهتر مطالب آورده شده است.

 

 

ویسندگان:

George Tchobanoglous, H. David Stensel, Ryujiro Tsuchihashi, Franklin Burton, Mohammad Abu-Orf, Gregory Bowden, William Pfrang

ناشر:  McGraw-Hill Education

سال انشار:  ۲۰۱۴

ویرایش:  پنجم (آخرین ویرایش)

تعداد صفحات کتاب: ۲۰۱۸

ISBN: 978-0-07-340118-8

 

سرفصل ها:

۱- Introduction to Wastewater Treatment and Process Analysis
۲- Wastewater Characteristics
۳- Wastewater Flowrates and Constituent Loadings
۴- Wastewater Treatment Process Selection, Design, and Implementation
۵- Physical Unit Processes
۶- Chemical Unit Processes
۷- Fundamentals of Biological Treatment
۸- Suspended Growth Biological Treatment Processes
۹- Attached Growth and Combined Biological Treatment Processes
۱۰- Anaerobic Suspended and Attached Growth Biological Treatment Processes
۱۱- Separation Processes for Removal of Constituents
۱۲- Disinfection Processes
۱۳- Processing and Treatment of Sludges
۱۴- Biosolids Processing, Resource Recovery and Beneficial Use
۱۵- Plant Recycle Flow Treatment and Nutrient Recovery
۱۶- Air Emissions from Wastewater Treatment Facilities and Their Control
۱۷- Energy Considerations in Wastewater Management
۱۸- Wastewater Management: Future Challenges and Opportunities

 

حجم فایل کتاب ۳۲۷ مگابایت می باشد. توصیه می شود علاوه بر اطمینان از وجود میزان بسته اینترنتی جهت دریافت سریع و آسان این فایل، از نرم افزارهای دانلود منیجر استفاده نمایید.

 

 علاوه بر این فایل حل المسائل کتاب متکف هم حاوی 721 صفحه  هست که میتونید در ادامه همراه فایل کتاب دانلود کنید.

 


سوالات عمومی آزمون استخدامی بهداشت محیطشناسه محصول: 519170
موجود

سوالات عمومی آزمون استخدامی بهداشت محیط

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

سوالات عمومی آزمون استخدامی بهداشت محیط

سوالات عمومی آزمون استخدامی بهداشت محیط

 

 

 

 

 

 

 

سوالات عمومی آزمون استخدامی بهداشت محیط

بخش عمومی شامل:

– سوالات مصاحبه حضوری و گزینش استخدامی

– احکام اسلامی

– جزوه اصول عقائد

– ادبیات فارسی

– ریاضیات

– آمار و احتمالات

– تاریخ ایران و جهان

– تقلید

– دانش کامپیوتر (ICDL)

– روانشناسی و سنجش هوش

– زبان عمومی

– سیاسی، اطلاعات عمومی و دانش اجتماعی

– قانون اساسی

– معارف اسلامی

– هوش و هوش پیشرفته

– وصیت حضرت امام (ره)

 

( فرمت تمام فایلها PDF  و تعداد صفحات در حدود 600 عدد هست)

 

 

فروشگاه سایت بهداشت محیط ایران

 


سوالات تخصصی آزمون استخدامی بهداشت محیط مجموعه اولشناسه محصول: 519172
موجود

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بهداشت محیط مجموعه اول

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بهداشت محیط مجموعه اول

سوالات  تخصصی آزمون استخدامی بهداشت محیط مجموعه اول

 

 

 

 

 

 

 

بخش تخصصی این مجموعه شامل:

– بهداشت آب

– بهداشت هوا

– دفع زباله و فاضلاب

– شیمی آب و فاضلاب

– مکانیک سیالات

– مهندسی آب و فاضلاب (شیمی آب و فاضلاب، هیدرولیک، میکروبیولوژی آب و فاضلاب)

– مواد زائد جامد

– کلیات بهداشت محیط

– سوالات تخصصی آب و فاضلاب (زبان تخصصی، شیمی، فرآیندهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی آب و فاضلاب، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب، آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب)

– سوالات تخصصی بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب (زبان تخصصی، هیدرولیک و سیالات، فرآیندهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی آب و فاضلاب، طراحی و بهره برداری از تصفیه خانه آب و فاضلاب، طراحی، بهره برداری و اجرای شبکه های آب و فاضلاب، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب)

– جزوه شیمی آب

– جزوه فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه

– یک فایل از مجموعه نمونه سوالات تخصصی بهداشت محیط (شامل سوالات دروس: بهداشت آب، دفن زباله و فاضلاب، بهداشت هوا، شیمی آب و فاضلاب، کلیات خدمات بهداشتی)

 

 (به همراه پاسخنامه تشریحی)

 

 

 

فروشگاه سایت بهداشت محیط ایران


دانلود بسته کامل ارشد زبان انگلیسی وزارت بهداشتشناسه محصول: 518838
موجود

دانلود بسته کامل ارشد زبان انگلیسی وزارت بهداشت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

دانلود بسته کامل ارشد زبان انگلیسی وزارت بهداشت

دانلود بسته کامل ارشد زبان انگلیسی وزارت بهداشت

 

 

 

 

 

دانلود بسته کامل ارشد زبان انگلیسی وزارت بهداشت(بصورت کامل)

حجم بسته: 140 مگابایت

 

محتویات بسته:

{ سؤال‌های زبان عمومی, کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، تمام سری‌ها مربوط به 7 سال اخیر (95-89)، با پاسخنامه نهایی (26 سری، 1040 سؤال)

 

کتاب‌ها‌ی 450 (دو نسخه) و 504 با ترجمه‌ی فارسی.

کتاب 1100 (بدون ترجمه)

 

15 مجموعه لغت زبان با ترجمه فارسی بصورت pdf شامل:

1: TOEFL Words (450 Words), (با مترادف‌های انگلیسی)

2: 504 Essential Words, (با مترادف‌های انگلیسی)

3: 1100 Words, (با مترادف‌های انگلیسی)

4: 125 Essential Words

5: "Active Skills for Reading" Words (198 Words)

6: "English for the Students of Medicine" (ESM) Words (1114 Words)

7: "Developing Reading Skills" Words (174 Words)

8: "Expanding Reading Skills" Words (871 Words)

9: All Words of "504 Book" (4100 Words)

10: (مجموعه لغات لزگی (2010 لغت

11: (لغات منابع جدید وزارت بهداشت (307 لغت

12: (مجموعه لغات ارشد وزارت بهداشت (1159 لغت

13: (مجموعه لغات ارشد وزارت علوم (721 لغت

14: مجموعه 1700 لغت ارشد

15: (لغات مشابه انگلیسی (282 لغت

 

اپلیکیشن‌های اندرویدی 504 و 1100ولغات مورد نیاز ارشد با ترجمه لغات و مترادف‌های انگلیسی

دیکشنری BlueDict با دیتابیس برای اندروید

 

 

 

نرم‌افزار محاسبه درصد درس‌ها (برای ویندوز)

 

دفترچه‌های سازمان سنجش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 95 شامل: دفترچه‌های راهنما و منابع آزمون}

 

  

واقعا این تبلیغ نیست 

( با خرید این مجموعه از خرید هر کتابی بی نیاز هستید)

 

فروشگاه سایت بهداشت محیط ایران

 


سؤالات مصاحبه هاي حضوري و گزینش استخدامیشناسه محصول: 518488
موجود

سؤالات مصاحبه هاي حضوري و گزینش استخدامی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

سؤالات مصاحبه هاي حضوري و گزینش استخدامی

سؤالات مصاحبه هاي حضوري و گزینش استخدامی

 

 

 

هدف از مصاحبه استخدامی

هدف از انجام مصاحبه استخدامی، سنجش داوطلب برای تصدی شغل و جایگاه سازمانی موردنظر و تناسب مصاحبه‌شونده با شرایط تعریف شده برای تصدی آن شغل و جایگاه سازمانی است. بطور خلاصه مصاحبه‌کننده اطلاعاتی را از مصاحبه‌شونده کسب و اطلاعاتی در رابطه با سازمان، شغل و جایگاه سازمانی به داوطلب استخدام ارائه می‌دهد.

گزارش کارآموزی بهداشت محیطشناسه محصول: 518214
موجود

گزارش کارآموزی بهداشت محیط

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

گزارش کارآموزی بهداشت محیط

گزارش کارآموزی بهداشت محیط

 

 

 

 

 

 

 

دانلود گزارش کارآموزی در عرصه بهداشت محیط

 

مجموعه ای کامل از گزارش کار در:

 

- مرکز بهداشت

- مراکز بهداشتی درمانی

- آزمایشگاه آب

- بیمارستان

- آب و فاضلاب

- شهرداری

 

 

 


کتاب راهنمای جامع پمپشناسه محصول: 518034
موجود

کتاب راهنمای جامع پمپ

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

کتاب راهنمای جامع پمپ

کتاب راهنمای جامع پمپ

 

کتاب راهنمای جامع پمپ

 

این کتاب به کوشش موسسه مطالعات بین­ المللی اطلس کاسپین در 230 صفحه نگارش و جمع­آوری شده است. در این کتاب به معرفی انواع پمپ­ها ، شناخت و کاربرد مناسب آن و بهره ­برداری از پمپ­ها پرداخته شده­است. پمپ­ها تجهیزات صنعتی هستند که در تمامی صنایع مورد استفاده واقع می­شوند. این دستگاه انرژی مکانیکی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل می­کند. آشنایی با اصول طراحی، تعمیر ونگهداری از پمپ­ها در صنعت دارای اهمیت فراوانی است که با کسب اطلاع از این موارد می­توان انتخاب مناسبی داشت. در این کتاب آموزش نحوه انتخاب پمپ برای ایستگاه پمپاژ به تفصیل شرح داده شده است

 

 

 


سوالات تخصصی آزمون استخدامی بهداشت محیط مجموعه دومشناسه محصول: 516909
موجود

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بهداشت محیط مجموعه دوم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

سوالات تخصصی آزمون استخدامی بهداشت محیط مجموعه دوم

سوالات  تخصصی آزمون استخدامی بهداشت محیط مجموعه دوم

 

 

 

 

 

 

سوالات 4 دوره استخدامی بهداشت محیط

- سوالات بهداشت آب با جواب

- سوالات کلیات خدمات بهداشتی

سوالات بهداشت هوا

- دفع زباله وفاضلاب

- شیمی آب وفاضلاب

 

 

 

 

 

فروشگاه سایت بهداشت محیط ایران

 

 


1 2
logo-samandehi